EFT w leczeniu PTSD

Zespół stresu pourazowego (PTSD, ang. Posttraumatic Stress Disorder) to schorzenie będące następstwem traumy – przerażającego, zagrażającego życiu wydarzenia fizycznego lub psychicznego. Osoba, która była ofiarą napadu, uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym, była molestowana seksualnie lub doświadczyła przemocy psychicznej, często miewa uporczywe, przerażające myśli związane z tymi wydarzeniami. 

Badania dotyczące skuteczności EFT w uzdrowieniu traumy i leczeniu stresu pourazowego najczęściej przeprowadzane są z udziałem weteranów wojennych. W Stanach Zjednoczonych weterani objęci są specjalnym rządowym programem w tym zakresie. Takie objawy PTSD jak depresja, stany lękowe, uporczywe myśli, bezsenność, czy ból są powszechne wśród weteranów, przy czym często uważane są za odporne na leczenie.

W badaniu z 2013 roku 30 weteranów, którzy zostali poddani leczeniu za pomocą EFT (wraz ze standardową opieką), miało znacznie mniej stresu psychicznego i objawów PTSD niż osoby znajdujące się na liście oczekujących na leczenie. Ponadto po trzech i sześciu sesjach odpowiednio 60,0% i 85,7% tych uczestników nie spełniało już kryteriów klinicznych PTSD. W 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, 79,5% uczestników nie spełniło kryteriów klinicznych zespołu stresu pourazowego, co jak twierdzą naukowcy, wskazuje na długoterminowe korzyści z EFT [2].

Kolejne badanie przeprowadzono w 2016 roku [3]. Wybrano 169 weteranów wojennych, przy czym do ostatecznego badania zakwalifikowano 58 osób (51 mężczyzn i 7 kobiet, średni wiek 50 lat). Zakwalifikowano tych weteranów, którzy uzyskali wysoki (50 lub więcej) wskaźnik PTSD według testu PCL-M (ang. Posttraumatic Checklist–Military).

W badaniu zastosowano 3 rodzaje testów:

  • PCL-M – do pomiaru PTSD; wskaźnik na poziomie 50 i więcej wskazuje na poziom kliniczny,
  • SA-45 – do pomiaru niepokoju, depresji, wrogości, wrażliwości interpersonalnej, obsesyjno-kompulsywnych zachowań, paranoi, fobii, psychotyczności i somatyzacji (objawy fizyczne, np.: ból serca, duszności, drżenie rąk, szumy w uszach, omdlenia); 60 i więcej, to poziom kliniczny,
  • wskaźnik nasilenia bezsenności; 22 i więcej, to poziom kliniczny.

Ponadto weterani wypełniali kwestionariusz służący do pozyskania informacji dotyczących danych demograficznych oraz zdrowia fizycznego, stylu życia, spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, jak również odczuwanego poziomu bólu (wg skali Likerta, od 0 do 10).

Uczestnicy badania zostali podzieleni na dwie grupy: eksperymentalną (32 osoby), oraz kontrolną (26 osób). Weterani z grupy eksperymentalnej uczestniczyli w 6-ciu jednogodzinnych sesjach EFT (Emotional Freedom Technique). W grupie kontrolnej zastosowano 30-dniowy standardowy sposób leczenia.

Uzyskano następujące wyniki (dane uśrednione):

Tab.1. Porównanie wyników w grupie uczestniczącej w sesjach EFT i grupie kontrolnej, w której zastosowano standardowe metody leczenia.

Wśród osób z grupy eksperymentalnej, po sześciu sesjach EFT nastąpił znaczny spadek wszystkich badanych parametrów w porównaniu do wyników w trakcie badania wstępnego.

Poziom badanych parametrów utrzymał się również po 3 i po 6 miesiącach po zakończeniu terapii, co wskazuje na trwałą poprawę.

Istotną dodatkową zaletą EFT jest jego delikatność i nietraumatyzująca natura. Mimo że jest formą terapii ekspozycyjnej, jej główne elementy proceduralne mają na celu zminimalizowanie ponownego doświadczania lęku i objawów fizycznych.

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż EFT jest metodą terapii traumy, która jest zarówno skuteczna, jak i bezpieczna.

Z kolei w ankiecie przeprowadzonej w 2017 roku wśród terapeutów EFT, większość (63%) stwierdziła, że ​​EFT może wyleczyć nawet skomplikowane przypadki PTSD w ciągu 10 sesji lub mniej. Prawie 90% respondentów stwierdziło, że tylko niecałe 10% ich klientów robi niewielkie postępy lub nie osiąga żadnego postępu. Należy jednak zauważyć, że respondentami w badaniu byli terapeuci EFT, którzy też często łączą EFT z innymi podejściami, co może mieć wpływ na uzyskane wyniki i postrzeganą skuteczność EFT [4].

Opracowała Edyta Zajbert na podstawie:

[1] J. Leonar (2019), A guide to EFT tapping, Medical News Today, 25 wrzesień.
[2] D. Church, C. Hawk, A. J. Brooks, O. Toukolehto, M. Wren, I. Dinter, and P. Stein (2013), Psychological Trauma Symptom Improvement in Veterans Using Emotional Freedom Techniques A Randomized Controlled Trial , The Journal of Nervous and Mental Disease, Volume 201, Number 2, February.
[3] Ph.Mollon, M.Clond (2016), EFT (Emotional Freedom Techniques) Remediates PTSD and Psychological Symptoms in Veterans: A Randomized Controlled Replication Trial, Energy Psychology, Vol.Tab.1. 8, Iss. 2.
[4] D. Church, S. Stern, E. Boath, A. Stewart, D. Feinstein, M. Clond (2017), Emotional Freedom Techniques to Treat Posttraumatic Stress Disorder in Veterans: Review of the Evidence, Survey of Practitioners, and Proposed Clinical Guidelines, The Permanente Journal, Volume 21.