EFT w leczeniu PTSD u dzieci

W badaniu przeprowadzonym w 2012 roku uczestniczyło 16 chłopców w wieku 12 – 17 lat (średni wiek: 13,9), z zespołem stresu pourazowego (PTSD). Wszyscy byli pod opieką instytucji (St. Joseph’s House, Peru), do której skierowano ich na podstawie postanowienia sądu w związku z przemocą fizyczną, psychiczną lub seksualną, albo porzuceniem lub zaniedbaniem przez rodziców.

Celem badania była weryfikacja skuteczności EFT wśród nieletnich. Pozytywny wpływ EFT był już bowiem potwierdzony na dorosłych (najczęściej w badaniach uczestniczyli weterani wojenni).

Chłopcy zostali podzieleni na dwie grupy po 8 osób. Wszyscy zostali poddani badaniu w celu zmierzenia dwóch głównych objawów PTSD: natrętnych wspomnień i syndromu unikania doświadczeń. Wyniki wykazały brak znaczących statystycznie różnic pomiędzy tymi parametrami w obu grupach, co oznacza, że chłopcy w obu grupach byli podobnie straumatyzowani.

Następnie każdy chłopiec z pierwszej grupy uczestniczył w jednej godzinnej sesji EFT poświęconej najbardziej traumatycznemu według niego doświadczeniu. Druga grupa chłopców była grupą kontrolną, wobec której nie zastosowano żadnych metod terapeutycznych.

Po 30 dniach chłopcy z obu grup zostali ponownie przebadani pod kątem występowania objawów PTSD. W grupie chłopców uczestniczących w sesji EFT zauważono (dane uśrednione):
– znaczący spadek syntetycznego wskaźnika poziomu stresu pourazowego z 36 do 3 (!),
– obniżenie wskaźnika natrętnych wspomnień z poziomu 11,5 do 0,5,
– obniżenie wskaźnika syndromu unikania z poziomu 25 do 2,9.
W grupie kontrolnej nie zauważono żadnych zmian. Wyniki potwierdziły niesamowitą wręcz skuteczność EFT w uzdrowieniu traumy!  

Po analizie wyników badań, rekomendowano dyrektorowi placówki zastosowanie EFT wobec pozostałych podopiecznych.  

Wyniki te są zgodne z wynikami badań empirycznych u dorosłych i wskazują na użyteczność jednorazowej sesji EFT jako szybkiej i skutecznej interwencji w celu zmniejszenia traumy psychicznej u nieletnich.  

Opracowała Edyta Zajbert na podstawie:: Church D., Piña O., Reategui C., and Brooks A. (2012), Single-Session Reduction of the Intensity of Traumatic Memories in Abused Adolescents After EFT: A Randomized Controlled Pilot Study, Traumatology 18(3), s. 73-79.